KONCEPCJA PRACY

Opracowanie:

Mirosława Kaczyńska

Joanna Libera

Kołobrzeg 2011

WERSJA ZMODYFIKOWANA PRZEZ RADĘ PEDAGOGICZNĄ

I DYREKTORA <nobr>P-LA</nobr> NA POSIEDZENIU W DNIU 31.08.2015 r.

1

Koncepcja pracy przedszkola oparta jest na celach i zadaniach zawartych w aktach prawnych:

Ustawa o Systemie Oświaty oraz aktach wykonawczych do ustawy, w tym w szcze- gólności w podstawie programowej wychowania przedszkolnego, Statucie

Przedszkola Miejskiego nr 3 im. Marii Montessori w Kołobrzegu.

O NASZEJ PLACÓWCE

Organem prowadzącym Przedszkole Miejskie nr 3 im. Marii Montessori w Kołobrzegu jest Gmina Miasto Kołobrzeg, natomiast organem nadzorującym Kuratorium Oświaty w Szczecinie, Delegatura w Koszalinie.

Placówka zlokalizowana jest w centrum miasta, przy ul. Unii Lubelskiej 23. Mieści się w wolnostojącym , dużym , jednopiętrowym budynku. Jego atutem jest położenie sal na jednym (parterowym) poziomie. Wokół terenu przedszkola znajdują się wieloletnie okazy drzew oraz różnorodne krzewy. Budynek przedszkola i przylegający do niego ogród znajdują się na terenie ogrodzonym. Ogród przedszkolny jest wyposażonym w sprzęt do zajęć i zabaw ruchowych.

Dzieci uczęszczające do przedszkola zamieszkują głównie ulice śródmieścia. Pochodzenia społeczne dzieci jest zróżnicowane. Około 5% rodzin wychowanków korzysta z pomocy MOPS w Kołobrzegu.

W przedszkolu funkcjonuje 5 grup, w tym dwie grupy mieszane wiekowo( dzieci<nobr>4,5,6-letnie)</nobr> pracujące metodą pedagogiki Marii Montessori.

Placówka stwarza możliwości uczęszczania do niej dzieci niepełnosprawnych, dzieci ze specjalnymi potrzebami żywieniowymi oraz dzieci obcokrajowców.

Na dzień 01.09.2015r. przedszkole zatrudnia 31 pracowników, w tym 16 nauczycieli (w tym dyrektor i wicedyrektor) i 15 pracowników administracji i obsługi.

9 - ciu nauczycieli ukończyło Kurs Pedagogiki Marii Montessori w zakresie edukacji wieku dziecięcego. Nauczyciele systematycznie podnoszą kwalifikacje, uczestniczą w warsztatach, kursach i szkoleniach.

2

BAZA PRZEDSZKOLA

placówka posiada 5 sal dydaktycznych ( wyposażenie w atestowane, nowoczesne meble dostosowane do wzrostu dzieci i do właściwego ułożenia na nich pomocy rozwojowych M. Montessori),

hol (organizacja zajęć i zabaw ruchowych, muzycznych, teatralnych, uroczystości, koncertów),

mała sala do prowadzenia zajęć logopedycznych, patio do pracy indywidualnej,

ogród przedszkolny bogaty w różnorodne krzewy i drzewa (wyposażenie w przyrządy do ćwiczeń i zabaw na świeżym powietrzu),

zaplecze kuchenne, sanitarne i administracyjne,

Wszystkie sale przedszkolne poza pomocami montessoriańskimi posiadają zestawy pomocy dydaktycznych, gier, plansz, zabawek, klocków i innych.

W salach zorganizowane są kąciki tematyczne i stałe np. kącik do obserwacji przyrodniczych, kącik czytelniczy itp.

WARUNKI PRACY I CELE PEDAGOGICZNE

„Kochać dziecko, to służyć mu, jak daleko to tylko możliwe”.

Maria Montessori

W całokształcie naszej pracy na pierwszym miejscu stawiamy DZIECKO <nobr>-jego</nobr>dobro, zgodnie z ideą pedagogiki Marii Montessori.

Jej pedagogika jest bezpośrednio skierowana na dziecko wraz z jego potrzebami, na jego spontaniczność, aktywność, samostanowienie oraz dążenie do niezależności od dorosłych. Najważniejsza dla wszechstronnego rozwoju dziecka jest jego edukacja w okresie od 0 do 6 roku życia.

Na etap wychowania przedszkolnego Montessori kładła szczególny nacisk, obmyślając pomoce pedagogiczne i przygotowując dzieciom sytuacje do działań zgodnych z rytmem rozwojowym, związane z procesami udoskonalania i uświadamiania sobie własnych możliwości. Przykładem są pomoce do ćwiczeń zmysłów. Dostosowane są zarówno do sprawności sensomotorycznej dziecka, jak

3

i jego <nobr>duchowo-psychicznych</nobr> potrzeb rozróżniania, porządkowania, klasyfikowania itd.

Dzięki pracy z materiałem rozwojowym (zdobywanie otoczenia) dziecko świadomie odwołuje się do swoich predyspozycji.

,,Pomóż mi to zrobić samemu” – z tą prośbą zwróciło się kiedyś dziecko do Montessori. To życzenie podawała później często jako główną myśl swojej koncepcji wychowania. Odpowiednio przygotowane otoczenie stanowi podstawowy warunek osiągnięcia przez dzieci pełnego rozwoju i życiowej niezależności. Zaprojektowanie odpowiedniego otoczenia należy do powinności nauczyciela. Jego ważną cechą, zdaniem M. Montessori jest porządek. Wszystko w sali ma swoje miejsce. Porządek jest ukryty w każdym materiale dydaktycznym. Sala jest wyposażona w ten sposób, że umożliwia poznanie i opanowanie rzeczywistości, która stwarza możliwości i wnosi ograniczenia. Wszystkie meble dostosowane są do wzrostu dziecka. Materiał dydaktyczny znajduje się w zasięgu rąk dzieci.

ROLA <nobr>NAUCZYCIELA-WYCHOWAWCY</nobr>

Nauczyciel w oddziałach Montessori nie uczy, ale podąża za dzieckiem. Jego głównym zadaniem jest wspomaganie samodzielnych wysiłków wychowanka. Ważnym zadaniem jest wnikliwa i systematyczna obserwacja podopiecznych i ich działań. Nauczyciel powinien dostrzec kiedy dziecko potrzebuje wsparcia i pomocy, jak również rozbudzać u niego atmosferę pracy, motywować do samodzielnego i indywidualnego działania.

Maria Montessori przydzieliła nauczycielowi określone zadania:

1.Nauczyciel ma obowiązek materialnego porządku: precyzyjnie pielęgnować otoczenie tak by było ono zawsze czyste i uporządkowane;

2.Nauczyciel powinien uczyć korzystać z pomocy dydaktycznych;

3.Nauczyciel jest aktywny, kiedy zaznajamia dziecko z otoczeniem, a pasywny, kiedy to zaznajomienie nastąpiło;

4.Powinien obserwować dzieci, aby ich siły nie marnowały się na szukanie pomocy lub prośbę o pomoc;

5.Musi spieszyć z pomocą tam, gdzie jest potrzebny;

4

6.Powinien słuchać i odpowiadać, kiedy jest do tego zapraszany;

7.Ma respektować pracujące dziecko bez przerywania mu;

8.Powinien akceptować dziecko, które popełnił błąd bez poprawiania go;

9.Powinien akceptować dziecko wypoczywające lub obserwujące pracę innych bez przymuszania go do działania;

10.Powinien takiemu dziecku pomóc, proponując mu przedmioty, które ono już raz odrzuciło, sugerując czego ono jeszcze nie zrobiło oraz gdzie popełniło błąd;

11.Dziecku poszukującemu powinien dawać swoją obecność, a temu które zajęło się konkretną pracą, nie może przeszkadzać;

12.Nauczyciel ukazuje dziecku, że jego praca jest zakończona, że dobrowolnie wyczerpał swoje siły i milcząco ofiarowuje mu swoją duszę jak duchowy przedmiot.

WIZJA DZIECKA W NASZYM PRZEDSZKOLU

„Wychowawca musi dać odczuć swą obecność dziecku, które szuka, a skryć się przed tym, które znalazło”.

Maria Montessori

Dziecko jest:

ciekawe świata,

ufne w stosunku do nauczycieli,

radosne,

aktywnie uczestniczące w życiu przedszkola,

twórcze i samodzielne w działalności zabawowej i edukacyjnej podejmowanej na rzecz własnego rozwoju,

uczciwe i prawdomówne,

odpowiedzialne i obowiązkowe,

kulturalne i tolerancyjne,

świadome zagrożeń.

5

MODEL ABSOLWENTA

Dziecko kończące przedszkole i rozpoczynające naukę w szkole podstawowej: potrafi dobrze funkcjonować w roli ucznia

WYKAZUJE

-motywację do uczenia się i do wysiłku intelektualnego,

-zainteresowanie treściami nauczania, chęć poznawania czegoś nowego,

-umiejętność przyswajania nowych pojęć, logicznego myślenia, korzystania z posiadanych wiadomości, uważnego słuchania,

-umiejętność koncentracji, pracy przez dłuższy czas, wytrwałość,

-umiejętność radzenia sobie z trudnościami( nie zniechęca się gdy mu się coś nie uda, podejmuje próby radzenia sobie z zadaniem),

-umiejętność współpracy w grupie( podporządkowuje się poleceniom, normom, umie współdziałać z innymi),

-tolerancję wobec innych, odmiennych postaw, przekonań,

-samodzielność,

-odporność na stres( sytuacje problemowe, konflikty z kolegami).

 POSIADA

- zdolność do obdarzania nauczycielki ( i innych dorosłych) uwagą i porozumie- wania się z nią w zrozumiały dla niej sposób,

- wyobrażenie o obowiązkach wynikających z roli ucznia, - podstawową wiedzę o świecie,

 UMIE

- cieszyć się z własnych osiągnięć i odczuwać satysfakcję, gdy samodzielnie wykona zadanie,

- posługiwać się zdobyczami techniki(RTV, komputer i inne).

 ROZUMIE, ZNA PRZESTRZEGA

-prawa dziecka i respektuje prawa innych ludzi,

-zasady bezpieczeństwa, zasady higieny, dbałości o zdrowie i sprawność fizyczną,

-zasady kultury współżycia, postępowania,

-kulturę i dziedzictwo własnego regionu, symbole narodowe,

-potrzebę szanowania przyrody i środowiska( prezentuje postawę proekologiczną),

6

NIE OBAWIA SIĘ

-występować <nobr>publicznie-reprezentować</nobr> grupę, przedszkole,

-chwalić się swoimi pomysłami, osiągnięciami artystycznymi, sportowymi, sukcesami,

-wykazywać inicjatywę w działaniu,

-wyrażania swoich uczuć.

Dziecko ma prawo:

prawo do życia i rozwoju,

prawo do swobody myśli , sumienia i wyznania,

prawo do aktywnej, serdecznej miłości i ciepła,

prawo do spokoju i samotności, gdy tego chce,

prawo do odseparowania się jako osoba również od dorosłych lub innych dzieci,

prawo do snu lub wypoczynku, jeśli jest zmęczone,

prawo do indywidualnego procesu rozwoju i własnego tempa tego rozwoju,

prawo do pomocy i ochrony przy pokonywaniu przeżyć wywołanych przemocą,

prawo do wypowiedzi i aktywnej dyskusji z dorosłymi i dziećmi,

prawo do wspólnoty i solidarności w grupie,

prawo do aktywnego kształtowania kontaktów socjalnych i otrzymania w tym pomocy,

prawo do zabawy i wyboru towarzyszy zabaw,

prawo do pomocy ze strony dorosłych i kontaktów z nimi na zasadzie równouprawnienia,

prawo do nauki, informacji, badania i eksperymentowania,

prawo do nauki jak podchodzić do niebezpieczeństw,

prawo do doświadczania konsekwencji swojego zachowania,

prawo do zdrowego żywienia.

NASZE CELE W PRACY <nobr>WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNEJ</nobr>

Podstawowym celem pedagogiki M. Montessori jest pomoc każdemu dziecku w osiągnięciu pełnego potencjału we wszystkich obszarach życia:

7

stworzenie najkorzystniejszych warunków do rozwoju,

rozbudzenie zaciekawienia poznawanym światem,

kultywowanie własnej, naturalnej chęci uczenia się,

wyzwalanie radości z poznawania i uczenia się,

stymulowanie całościowego, harmonijnego rozwoju dziecka, zgodnie z jego indywidualnym tempem,

nauka poprzez aktywne działanie,

głębokie poszanowanie osobowości dziecka, zapewnienie mu jak największej samodzielności i niezależności od dorosłych,

okazywanie sobie wzajemnej pomocy <nobr>dziecko-dziecko,</nobr> dziecko- dorosły,

 włączanie rodziców do procesu wychowania i wspierania nauczyciela w kształtowaniu właściwej osobowości dziecka.

ZASADY PRACY

Przedszkole pracuje wg innowacji programowej opracowanej w oparciu o pedagogikę Marii Montessori (dwie grupy montessoriańskie, w pozosta- łych trzech grupach wprowadzane są elementy tej metody).

Determinuje ona codzienną pracę pedagogiczną nauczycieli.

Aby zrealizować obowiązujące treści programowe wykorzystywane również będą metody aktywne, problemowe i twórcze oraz metody tradycyjne.

Wszystkie metody pracy z dzieckiem uwzględniają podstawową formę jego aktywności, tj. zabawę. Organizacja pracy nauczyciela z wykorzystaniem w/w metod uwzględniać będzie wielostronny rozwój dziecka.

Do metod tych należą m. in.:

Metoda prof. E.Gruszczyk- Kolczyńskiej - dziecięca matematyka,

Ruch Rozwijający Weroniki Sherborne,

Opowieść ruchowa,

Gimnastyka ekspresyjna R.Labana,

Praca szkolna K.Orffa,

Gimnastyka rytmiczna A. i M.Kniessów,

8

Pedagogika zabawy wg Polskiego Stowarzyszenia Pedagogów i Animatorów

KLANZA,

Gimnastyka mózgu P.Dennisona,

Metoda Dobrego Startu:

-Alfabet Piosenek,

-Śpiewane Litery,

Relaksacja,

Techniki parateatralne, bajkoterapia,

Zabawy paluszkowe.

Nauczyciele realizować będą w poszczególnych grupach Program Adaptacyjny, Program Profilaktyki „Dbam o własne ciało, zdrowie, bezpieczeństwo i sprawność fizyczną”, ,,Czyste powietrze wokół nas”; Roczny Program Wychowawczy oraz programy własne :„ Przyroda wokół nas”, plan pracy koła tanecznego ,,Tańczyć każdy może”, koła matematycznego i innowację pedagogiczną „Lubię tworzyć- edukacja plastyczna dziecka w wieku przedszkolnym’’.

Codzienne planowanie pracy pedagogicznej uwzględnia:

nasze cele wychowania i nauczania,

działania zorientowane na dziecko,

aktualne pory roku,

święta i uroczystości,

tradycje przedszkola (Dzień Patrona), Kołobrzeski Festiwal Piosenki

Przedszkolnej,

Stragan

Jesienny, Festyn Rodzinny, cykliczne spotkania

z emerytowanymi nauczycielami i pracownikami w Dniu Edukacji Narodowej, z

okazji Świąt Bożego Narodzenia, Pożegnanie <nobr>5-latków).</nobr>

ZASADY PEDAGOGICZNE MONTESSORII

Proces

rozwojowy

dziecka przebiegać będzie zgodnie z ciągłością

i płynnością przejść między

przedszkolem i szkołą. Zarówno przedszkole jak

i szkoła zaspakajać mają indywidualne potrzeby dziecka.

Zasady pedagogiczne Marii Montessori zapewniają podmiotowe traktowanie dziecka, są nimi:

9

1.Zasada indywidualizacji.

Należy dużą wagę przykładać do obserwacji dziecka, w celu poznania jego rozwoju, określania aktualnych umiejętności, preferencji, zainteresowań, uzdolnień oraz celu dostrzegania i wykorzystania – dla stymulacji rozwoju- okresów szczególnej wrażliwości na poszczególne rodzaje oddziaływań i momentów gotowości do uczenia się określonych umiejętności.

2.Zasada samodzielności.

Ta zasada sprzyja dostępności wszystkich materiałów dydaktycznych, znajdujących się w sali. Mają one stałe miejsce na półkach, w specjalnie zaprojektowanych szafkach, skąd dzieci biorą je samodzielnie i odkładają. Dziecko samodzielnie podejmuje decyzję z którym materiałem będzie pracować. Dziecko

wykorzystując materiał, musi rozwiązać samodzielnie zadanie. Nie ma bowiem możliwości naśladowania innego dziecka. Materiały opracowane są zgodnie z zasadą izolacji i stopniowania trudności oraz możliwości dokonania samokontroli. Wbudowanie kontroli błędów w materiał dydaktyczny służy uniezależnieniu się dziecka od dorosłych, a także kształtowaniu się jego osobowości, a zwłaszcza zdobywaniu poczucia wiary w siebie, umiejętności analizy i oceny własnego działania, rozwijaniu wewnętrznej motywacji do działania. Świadomość możliwości popełnienia błędu i szacunek do osób je popełniających dostarcza dzieciom duchowej wolności, zmienia relacje między nimi, a nauczycielem w bardziej partnerskie.

3.Zasada wolności i swobody działania.

Dzięki niej dziecko może zredukować swoją zależność od dorosłych i rozwinąć własną autonomię. Zasada ta odnosi się do wyboru przez dziecko rodzaju aktywności oraz jej przedmiotu: tempa uczenia się, miejsca i formy pracy oraz sposobu jej wykonania. Prawo dziecka do wyboru zadań, ról, partnerów działania kształtuje poczucie odpowiedzialności za siebie oraz poczucie wpływu.

10

KARA I NAGRODA

Maria Montessori przyznawała prawo do błędu. Wiele z nich człowiek naprawia metodą prób i błędów. Rozpoznanie błędu a nie kara prowadzi do jego usunięcia. Kara stanowi rodzaj poniżania, znieważa człowieka i ubliża jego godności.

Nagrodą jest satysfakcja z dobrze wykonanego zadania przez dziecko. Prawidłowość wykonanego zadania potwierdza kontrola błędu.

11

OTOCZENIE DZIECKA

Otoczenie dziecka tworzy:

sala przedszkolna, w której przestrzegane są m. in. takie zasady jak: zasada estetyki, niskich i lekkich mebli, w których dostępne są dla dziecka wszystkie materiały, zasada kącików pracy, swobody wyboru rodzaju pracy, jej miejsca i czasu trwania.

wymieszana wiekowo grupa dzieci, co umożliwia wychowanie społeczno <nobr>–moralne</nobr> oraz NAUCZYCIEL, który jest organizatorem

przygotowanego otoczenia i jego „ elementem”. Wraz z dziećmi nauczyciel pielęgnuje to otoczenie, wszyscy są gospodarzami sali. Dzieci duże i małe uczą się wzajemnie od siebie, ułatwia się rozwój samodzielności dzieci. W grupach mieszanych wiekowo pojawiają się różne pomysły, uzdolnienia, wzorce poglądów i możliwości naśladowania. Pojedyncze dziecko zostanie szybciej zaakceptowane na aktualnym poziomie rozwoju i nie będzie tak szybko „zaszufladkowane” jako zwracające na siebie uwagę. Mniej jest rywalizacji wśród dzieci. Łączenie grup wiekowych wpływa pozytywnie na akceptację różnych osobowości ( integracja dzieci niepełnosprawnych oraz respektowanie indywidualnego tempa rozwoju)

materiał rozwojowy ( dydaktyczny).

Poza porządkiem, obcowaniem z naturą, pięknem bardzo ważnym składnikiem otoczenia jest materiał dydaktyczny. Jego zadaniem jest wspomaganie rozwoju dziecka, dlatego zwany jest on materiałem rozwojowym. Materiał ten powinien być wprowadzany w odpowiednim czasie, okresie szczególnej wrażliwości na określony rodzaj bodźców. Najistotniejszy za czas wprowadzania kolejnego materiału dydaktycznego określa, indywidualnie dla każdego dziecka, nauczyciel obserwujący jego pracę i czynione w niej postępy. Materiały dydaktyczne zostały przygotowane zgodnie z określonymi regułami, do których należą m.innymi:

stopniowanie trudności,

przechodzenie od materiału konkretnego do bardziej abstrakcyjnego,

budzenie ciekawości i zainteresowania dziecka,

wyzwalanie różnych form aktywności,

12

 kontrola błędów, która umożliwia samodzielne poszukiwanie rozwiązań i czerpanie radości z sukcesów. Dzięki temu dziecko wierzy we własne siły i pragnie podejmować nowe, trudniejsze zadania.

Następną ważną cechą tego materiału jest jego „zaproszeniowy’” charakter.

To znaczy poprzez dostosowanie do fazy rozwoju dziecka zwraca on na siebie jego uwagę, wywołując zainteresowanie, a tym samym chęć do pracy z nim. Opisywany materiał jest materiałem rozwojowym służącym rozwojowi całej osobowości dziecka.

Wśród materiału dydaktycznego wyróżnia się :

ćwiczenia codziennego dnia,

pomoce do kształcenia zmysłów,

pomoce do matematyki,

pomoce do nauki języka,

pomoce do wychowania dla kultury życia,

pomoce dla wychowania religijnego.

FORMY PRACY

praca indywidualna z materiałem rozwojowym,

praca w małych zespołach,

praca z całą grupą,

„otwarte drzwi” ( zabawy i zajęcia z dziećmi nowoprzybyłymi do przedszkola, warsztaty integracyjne z rodzicami).

REGUŁY PRACY

reguły pracy wolnej wg m. Montessori,

system motywacyjny

reguły dla rodziców(ujednolicone oddziaływania wychowawcze na płaszczyź- nie rodzic – dziecko, nauczyciel - dziecko, respektowanie opinii nauczyciel- rodzic, rodzic - nauczyciel,

Rodzice i nauczyciele zobowiązani są do współdziałania ze sobą w celu skutecznego oddziaływania wychowawczego na dziecko i określania drogi jego indywidualnego rozwoju.

13

DZIECI OBCOKRAJOWCÓW W NASZEJ PLACÓWCE

Cudzoziemcy mają prawo do korzystania z nauki i opieki w publicznych przedszkolach. Dzieci cudzoziemców podlegający obowiązkowi szkolnemu w Polsce mogą korzystać z opieki i nauki w przedszkolach publicznych na takich samych warunkach jak obywatele polscy. Prawo to dotyczy wszystkich cudzoziemców niezależnie od ich statusu prawnego i podstawy pobytu na terytorium Polski. Dziecko każdego cudzoziemca może uczęszczać do przedszkola.

Nasze przedszkole umożliwia również edukację dzieciom obcokrajowców.

GŁÓWNE CELE:

podniesienie świadomości społecznej,

otwartość na inne kultury,

nauka tolerancji zarówno wśród nauczycieli, rodziców i dzieci,

likwidowanie uprzedzeń rasowych,

integracja.

FORMY PRACY

warsztaty w ramach zajęć i spotkań integracyjnych,

zabawy ( scenariusze zajęć wykorzystujące metody interaktywne),

wzajemna nauka podstawowych słów, zwrotów grzecznościowych,

poznawanie codziennych zwyczajów, i kultury innych narodów, upodobań kulinarnych,

nauka komunikacji niewerbalnej ( stosowanie umownych znaków, takich jak gesty, mimika),

umożliwienie nauki języka angielskiego.

OTOCZENIE DZIECKA

wprowadzenie elementów wystroju wnętrza sali (ozdoby związane z kulturą dzieci obcokrajowców),

uwzględnienie w kalendarzu imprez świąt i zwyczajów rodzin obcokrajowców (np. ozdoby, gry, ubiór, jedzenie, itp.),

14

udostępnienie rodzicom materiałów informacyjnych o przedszkolu

w zrozumiałym dla nich języku (np. organizacja dnia w przedszkolu, formy zajęć, itp.).

Przedszkole zgodnie z potrzebami rodziców i wyznawanymi przez nich przekonaniami religijnymi umożliwia dzieciom uczestniczenie w lekcjach religii. Do przedszkola mogą uczęszczać również dzieci innych wyznań.

ADAPTACJA NOWYCH DZIECI

Adaptacja (z łaciny adaptare - przystosować), przekształcenie, przystosowanie do innych funkcji.

Większość dzieci po ukończeniu trzeciego roku życia, a także dzieci starsze, które dotychczas wychowywały się pod opieką najbliższych zaczynają uczęszczać do przedszkola.

Małe dziecko jest mocno uzależnione emocjonalnie od najbliższych mu osób. Dlatego nie może obejść się bez ich wsparcia i pomocy. Moment przekroczenia przez dziecko progu przedszkola jest nadzwyczaj trudnym przeżyciem, dlatego konieczne jest wspieranie go przez rodzinę i nauczycieli. Z tego względu tak ważny jest proces adaptacyjny dziecka w nowym środowisku. Przedszkole jako środowisko wychowawcze i edukacyjne, wpływające na wszechstronny rozwój dziecka oraz umożliwiające przygotowanie dziecka do podjęcia nauki w szkole powinno stworzyć jak najbardziej korzystne warunki do przekroczenia progu przedszkolnego. Może je zapewnić poprzez ścisłe współdziałanie z domem rodzinnym dziecka. Zarówno dzieci jak i ich rodzice odczuwają niepokój związany z pobytem w przedszkolu. Szczególnie trudne momenty przeżywają rodzice, gdy pojawią się pierwsze problemy z przystosowaniem do warunków i wymagań przedszkola.

TRUDNOŚCI PRZYSTOSOWAWCZE DZIECKA DO PRZEDSZKOLA

bliska więź dziecka z rodzicami,

brak samodzielności w zakresie czynności samoobsługowych,

nadopiekuńczość rodziców,

liberalne wychowanie,

małe poczucie bezpieczeństwa.

15

CELE ADAPTACJI

Skrócenie procesu adaptacji dziecka do przedszkola,

Ułatwienie dzieciom przekroczenia progu <nobr>dom-przedszkole,</nobr>

Nawiązanie kontaktu z rodzicami w celu ułatwienia dalszej współpracy,

Uświadomienie rodzicom potrzeb emocjonalnych dzieci,

Poznanie się i integracja rodziców między sobą.

POMOC DZIECKU W ADAPTACJI

Wcześniejsze przyzwyczajanie dziecka do przebywania w nowym miejscu pod opieką wychowawców przedszkola, zabawy integracyjne w przedszkolu

z rówieśnikami,

Uczenie dziecka w domu czynności samoobsługowych,

Oswajanie dziecka z informacją , że w przedszkolu będzie spędzało czas w towarzystwie innych dzieci i pań nauczycielek,

Cykl wizyt w przedszkolu – wspólne zabawy, spacery,

Zapewnienie dziecka, że będzie odebrane w umówionym terminie,

Spokojne rozstanie z dzieckiem, zawarcie umów,

Zabawy z dzieckiem w przedszkole w domu – przedstawienie atrakcyjności nowego miejsca pobytu,

Akceptacja płaczu dziecka przez rodziców – jako naturalnej zdrowej reakcji na nową sytuację ( nie należy dziecka zawstydzać),

Umożliwienie zabrania dziecku ulubionej maskotki lub innego przedmiotu z domu do przedszkola,

Udział dzieci wraz z rodzicami w uroczystościach przedszkolnych

organizowanych na terenie <nobr>placówki-festyny,</nobr> uroczystości z okazji Dnia

Dziecka.

DLA RODZICÓW

Zapoznanie z literaturą dotyczącą adaptacji i rozwoju emocjonalno- społecznego dzieci w wieku przedszkolnym,

Przygotowanie ankiet dla rodziców,

Przygotowanie arkusza obserwacji dziecka ( obserwacja w różnych sytuacjach na terenie przedszkola),

przygotowanie ankiety ewaluacyjnej cyklu spotkań adaptacyjnych,

16

Wydanie biuletynu informacyjnego dla rodziców dzieci nowo przyjmowanych, zawierającego informacje dotyczące harmonogramu przyjęć do przedszkola

i organizacji pracy przedszkola,

Zorganizowanie cyklu spotkań w przedszkolu:

-spotkanie rodziców z dyrektorem przedszkola, przyszłym nauczycielem- wychowawcą ich dzieci oraz psychologiem ( Temat spotkania: „Problem adaptacji dzieci do przedszkola”),

-spotkania nauczyciela z dziećmi i ich rodzicami (minimum 3 spotkania).

Plan spotkań będzie zawierał:

- krótkie warsztaty, prelekcje, rozmowy z rodzicami mające na celu wskazanie rodzicom jak przygotować dziecko do zmiany, jaka nastąpi w ich życiu po przyjściu do przedszkola,

-swobodne zabawy dzieci, zabawy zorganizowane przez nauczyciela,

-zapoznanie z salą i zwiedzanie całego przedszkola,

(szczegółowe scenariusze tych spotkań przygotowują nauczyciele prowadzący zajęcia).

17

Ramowy rozkład dnia w przedszkolu

Przedszkole czynne jest w godzinach od 6:30 do 16:30.

Podstawę Programową realizujemy w godzinach od 6:30 do 12:30

Godziny

 

Realizowane treści <nobr>6:30-12:30</nobr>

realizacji

 

 

 

Realizacja zadań wynikających z Podstawy Programowej

 

 

Wychowania Przedszkolnego

6:30 – 12:30

Nie mniej

I.Swobodna zabawa dzieci przy niewielkim udziale

 

niż 72

nauczyciela.

 

min

Przyprowadzanie dzieci do przedszkola.

 

Nie

II. Zabawy na powietrzu, gry i zabawy ruchowe, zajęcia

 

mniej:

sportowe, obserwacje przyrodnicze, wycieczki, spacery,

 

- 72 min

prace społecznie użyteczne.

 

dzieci

 

 

starsze

 

 

<nobr>-90</nobr> min

 

 

dzieci

 

 

młodsze

 

 

Nie

III. Różnego rodzaju zajęcia dydaktyczne zorganizowane

 

więcej niż

z inicjatywy nauczyciela, eksperymenty, nauka wierszy i

 

72 min

piosenek, tańce, inscenizacje, improwizacje ruchowe,

 

 

praca indywidualna z dziećmi, utrwalanie zdobytych

 

 

umiejętności. Ćwiczenia gimnastyczne z użyciem

 

 

przyborów i sprzętów.

 

Nie mniej

IV. Czynności opiekuńcze, samoobsługowe,

 

niż 144

organizacyjne, poobiedni relaks lub zajęcia relaksacyjne i

 

min

inne.

<nobr>12:30-16:30</nobr>

 Tworzenie sytuacji wspierających rozwój dzieci

 

 Realizacja programów autorskich i innowacyjnych

 

 Koła zainteresowań  Wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdolnień-

 

zajęcia dodatkowe

 

 Pogłębianie zdobytych wiadomości i umiejętności

 

 Aktywność własna dzieci

 

 Odbieranie dzieci

 

 

 

18

SZCZEGÓŁOWY ROZKŁAD DNIA

<nobr>6.30-7.45</nobr> – schodzenie się dzieci do przedszkola. Zabawy dowolne służące realizacji pomysłów dzieci, praca indywidualna i praca w małych zespołach, zabawy integrujące grupę. Ćwiczenia ogólnorozwojowe (np. rozwijające percepcję wzrokową i słuchową, grafomotorykę, zabawy logopedyczne).

<nobr>7.45-8.00-</nobr> gimnastyka poranna, czynności porządkowe, higieniczne, samoobsługowe,

<nobr>8.00-8.30</nobr> - śniadanie i realizacja zadań programowych w tym zakresie,

<nobr>8.30-10.20</nobr> - realizacja zadań edukacyjnych stymulujących rozwój dziecka, zgodny z jego możliwościami z uwzględnieniem zadania diagnostyczno- prognostycznego

<nobr>10.20-10.45</nobr> - zabawy dowolne wg zainteresowań dzieci oraz zabawy z niewielkim udziałem nauczyciela, obserwacje,

<nobr>10.45-11.00</nobr> czynności porządkowo - higieniczne i samoobsługowe,

<nobr>11.00-11.30</nobr> drugie śniadanie

11.30- 13.20 spacery, wycieczki, zajęcia sportowe, zabawy ruchowe, obserwacje przyrodnicze w terenie,

<nobr>13.20-13.40</nobr> głośne czytanie dzieciom,

<nobr>13.40-14.00</nobr> czynności porządkowe, higieniczne, samoobsługowe,

<nobr>14.00-14.30</nobr> obiad i realizacja zadań programowych w tym zakresie,

<nobr>14.30-15.30</nobr> praca indywidualna , rozwijanie specyficznych właściwości psychofizycznych, cech , uzdolnień, skłonności,

<nobr>15.30-16.30</nobr> zabawy integracyjne oraz zabawy dowolne wg zainteresowań dzieci.

*W grupach montessoriańskich w godzinach <nobr>9.30-10.45</nobr> odbywa się praca wolna z materiałem rozwojowym M. Montessori.

19

KIEROWNICTWO PLACÓWKI

Rolę kierownika placówki oświatowej pełni dyrektor. Sprawuje on nadzór pedagogiczny, przewodniczy Radzie Pedagogicznej, pełni rolę pracodawcy i kierownika zakładu pracy.

Organizuje pracę nauczycieli w zespołach, inspiruje ich do działania ,kieruje działalnością przedszkola w sposób mający na celu rozwijanie u nauczycieli kreatywności i poczucia współodpowiedzialności za pracę.

Na skutek oddziaływań dyrektora nauczyciele doskonalą metody i formy pracy i współpracy.

Nadzór pedagogiczny sprawowany przez dyrektora przedszkola uruchamia mechanizmy autorefleksji i jakościowego rozwoju przedszkola. Wyniki sprawowanego nadzoru pedagogicznego są wykorzystywane do rozwoju przedszkola.

W przedszkolu, za zgodą organu prowadzącego, jest utworzone stanowisko wicedyrektora.

Powierzenia i odwołania ze stanowiska wicedyrektora dokonuje dyrektor przedszkola, po uzyskaniu opinii rady pedagogicznej, rady rodziców i organu prowadzącego.

W przypadku nieobecności dyrektora przedszkola zastępuje go wicedyrektor w zakresie do jakiego został upoważniony.

Wicedyrektor wykonuje zadania zgodnie z ustalonym podziałem kompetencji pomiędzy nim a dyrektorem.

PODZIAŁ KOMPETENCJI

Każdego roku na posiedzeniu Rady Pedagogicznej organizacyjnej dyrektor przedszkola przydziela poszczególnym nauczycielom zadania dodatkowe.

Do zadań o szerszym zasięgu należy m. in.

pełnienie funkcji protokolanta posiedzeń rady pedagogicznej,

funkcja lidera WND,

współpraca z Poradnią Psychologiczno- Pedagogiczną,

prowadzenie kroniki przedszkolnej,

badanie losów absolwentów,

20

promocja przedszkola,

dekoracja placówki.

Zakresy kompetencji są konsultowane z nauczycielami, są zgodne z ich preferencjami. Przydzielane na ogół długofalowo w celu osiągania bardzo dobrych wyników pracy w określonej dziedzinie.

21

DECYZJE PODEJMOWANE W PLACÓWCE

A

B

C

D

E

F

G

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

projektowanie organizacji pracy placówki

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

zatrudnianie personelu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

ustalanie składu grup

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

przyjmowanie nowych dzieci

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

koncepcja pedagogiczna pracy przedszkola

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

współpraca w zespołach (kto z kim)

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

praktyki pedagogiczne

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

x

 

 

 

 

wystrój wnętrz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

x

 

innowacje, programy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

rozkłady materiałów, plany wychowawczo-

 

 

 

 

 

 

 

dydaktyczne

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

urlopy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

x

 

 

 

doskonalenie zawodowe

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

wyjazdy z dziećmi, wycieczki

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

x

 

 

 

współpraca z CEN i innymi ośrodkami

 

 

 

 

 

 

 

szkoleniowymi

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

przydział zadań dla pracowników

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

x

 

 

praca personelu administracyjno- obsługowego

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

x

 

 

 

organizacja i prowadzenie narad

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

święta z udziałem dzieci

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

x

 

opinie o pracy nauczyciela

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

x

x

 

zakupy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

współpraca z innymi instytucjami, promocja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A-

dyrekcja samodzielnie

E- intendent

 

B-

nauczyciele grup

 

F- Rada Rodziców

 

C- zespół nauczycieli i dyrekcja

G- ogół rodziców

 

D- lider WDN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22

WSPÓŁPRACA ZE STUDENTAMI

Placówka jest otwarta na współpracę z uczelniami kształcącymi kadrę pedagogiczną. Każdego roku praktyki pedagogiczne w przedszkolu odbywają studenci pedagogiki ogólnej, zintegrowanej edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej. Praktykanci są przydzielani do nauczycieli z co najmniej kilkunastoletnim stażem w pracy pedagogicznej.

Czas odbywania praktyk przynosi korzyści zarówno studentom jak i ich opiekunom. Są oni zawsze mile widziani, inspirują do działania w innym wymiarze. Wpływa to korzystnie na samoocenę nauczycieli. Buduje pozytywny wizerunek przedszkola w środowisku lokalnym.

WSPÓŁPRACA ZESPOŁU PEDAGOGICZNEGO

Rada Pedagogiczna pracuje w zespołach zadaniowych. Są one tworzone na każdy rok szkolny wg umiejętności i predyspozycji poszczególnych nauczycieli. Zwykle nauczyciele młodsi stażem pracują z nauczycielami doświadczonymi w celu poszerzania i doskonalenia zdobytych umiejętności.

Zespoły zadaniowe tworzą m. in.

-Roczny Program Wychowawczy,

-Program Adaptacyjny,

-Program Profilaktyki,

-ankiety,

-arkusze diagnostyczne,

-raporty z diagnoz,

-raporty z ewaluacji wewnętrznej.

Poszczególne zespoły zadaniowe monitorują procesy zachodzące w przedszkolu

i udoskonalają je z wykorzystaniem nowoczesnej wiedzy i własnych doświadczeń. Dyrektor i nauczyciele dbają o sprawność systemu i właściwe wykorzystanie zasobów.

23

Ponadto nauczyciele współpracują ze sobą no co dzień, prowadzą zajęcia koleżeńskie, dzielą się wiedzą i doświadczeniem w ramach <nobr>WDN-u.</nobr>

Opiekunowie stażu i nauczyciele stażyści podejmują działania zaplanowane w podpisanych kontraktach.

W celu efektywnej współpracy między nauczycielami placówka korzysta z domeny internetowej.

ORGANIZACJA ZAJĘĆ DODATKOWYCH

Aktualnie dzieci korzystają za zgodą rodziców z religii (2 razy w tygodniu) oraz z terapii logopedycznej ( 2 razy w tygodniu dzieci <nobr>4-5-letnie</nobr> Także 2 razy w tygodniu prowadzona jest gimnastyka korekcyjna dla 4, <nobr>5-latków</nobr> zgodnie z zaleceniami lekarza rodzinnego.

Zajęcia bezpłatne to:

<nobr>-rytmika</nobr> (2 razy w tygodniu)

- język angielski (1 raz w tygodniu <nobr>-3-4-latki;</nobr> 2 razy w <nobr>tygodniu-5-latki)</nobr>

Dodatkowo prowadzone są kółka:

-taneczne

-matematyczne

-plastyczne

-przyrodnicze

WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI

W procesie wychowania i edukacji w przedszkolu muszą brać aktywny udział rodzice. Nauczyciel przedszkola obok głównych odbiorców swoich działań jakimi są dzieci, pozostaje w rozlicznych interakcjach z rodzicami swoich podopiecznych. Rodzice w przedszkolu traktowani są jako partnerzy w procesie wychowania.

Zadaniem wszystkich pracowników placówki jest dbałość o pozytywne relacje z rodzicami wychowanków.

Celem współpracy przedszkola z rodzicami jest:

-dążenie do jednolitości oddziaływań dydaktyczno – wychowawczych przedszkola i środowiska rodzinnego,

-wszechstronny rozwój dziecka,

24

-nawiązanie dobrego kontaktu z rodzicami,

-zapoznania rodziców z realizowanymi w przedszkolu planami i programami pracy dydaktyczno - wychowawczej,

-przekazanie wiedzy na temat funkcjonowania dziecka w przedszkolu,

-przekazanie informacji o stanie gotowości szkolnej dziecka, aby rodzice mogli w osiąganiu tej gotowości, odpowiednio do potrzeb, wspomagać,

-przekazywanie porad i wskazówek od nauczycieli i psychologa w rozpoznawaniu przyczyn trudności wychowawczych oraz doborze metod udzielania dziecku pomocy,

-wzmacnianie więzi rodzinnych i relacji międzypokoleniowych,

-włączenie rodziców dzieci do życia grupy i przedszkola,

-zaangażowanie rodziców w prace na rzecz przedszkola,

-podnoszenie świadomości edukacyjnej rodziców poprzez pedagogizację,

-ukazanie przedszkola jako placówki aktywnej, realizującej oczekiwania rodziców,

-promowanie placówki w środowisku lokalnym.

Formy współpracy z rodzicami obejmują:

-zebrania ogólne z rodzicami oraz z Radą Rodziców,

-zebrania grupowe,

-zajęcia adaptacyjne dla dzieci nowoprzyjętych do przedszkola,

-konsultacje indywidualne z inicjatywy nauczyciela, dyrektora lub rodzica,

-prowadzenie kącika dla rodziców, m. in. informacje na temat realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego, eksponowanie prac dzieci,

-organizację i prowadzenie zajęć i dni otwartych dla rodziców,

-organizację szkoleń i warsztatów integracyjnych dla rodziców,

-organizację uroczystości zaspokajających potrzeby kulturowe rodziców, np. koncerty z ich udziałem, inscenizacje, konkursy,

-włączanie rodziców w organizację imprez i uroczystości przedszkolnych takich jak: Jesienny Stragan, Mikołajki, Wigilia, Bal karnawałowy, Dzień Matki i Ojca, Festyn Rodzinny, Kiermasze z okazji Bożego Narodzenia, Wielkiej Nocy, itp.,

organizację akcji: Sprzątanie Świata, Góra Grosza, Świąteczna Paczka, konkursów, wycieczek,

25

- angażowanie rodziców w pracę na rzecz przedszkola i grup, m. in. pomoc

w przeprowadzaniu remontów, sponsorowanie zakupu mebli, zabawek, pomocy dydaktycznych, wykonywanie pomocy montessoriańskich itp.

Raz na dwa lata zespół nauczycieli będzie badał potrzeby rodziców w zakresie współpracy, analizował ich opinie o pracy placówki, modyfikowała formy współpracy.

WSPÓŁPRACA Z INNYMI PRZEDSZKOLAMI I SZKOŁAMI

Współpraca z placówkami przedszkolnymi Kołobrzegu. Przedszkolaki uczestniczą w przeglądach, konkursach, spartakiadzie sportowej.

zapraszanie koleżanek z innych placówek w celu prezentowania pracy metodą montessoriańską.

Uczestnictwo nauczycieli i dzieci <nobr>5-letnich</nobr> w lekcjach klas <nobr>I-szych</nobr> szkół podstawowych.

 badanie losów absolwentów placówki (gromadzenie opinii

o dzieciach

sporządzane przez nauczycieli szkół),

 

WSPÓŁPRACA Z INNYMI INSTYTUCJAMI

 

W pracy dydaktycznej, opiekuńczej i wychowawczej podejmowana jest

współpraca

z instytucjami na terenie miasta i kraju. Współpraca ta ma na celu urozmaicenie metod i form pracy służących wspomaganiu i ukierunkowywaniu rozwoju dzieci zgodnie z ich wrodzonych potencjałem i możliwościami rozwojowymi w relacjach ze środowiskiem społeczno- kulturalnym i przyrodniczym.

Celem współpracy z instytucjami jest:

-rozbudzanie zainteresowań i rozwijanie zdolności dzieci,

-satysfakcja z wykonanej pracy w postaci podziękowań, wyróżnień i nagród,

-kształtowanie postaw społecznie pożądanych,

-kształtowanie nawyku dbania o bezpieczeństwo swoje i innych dzieci,

-urozmaicenie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej,

-poszerzenie kontaktów zawodowych, które mogą zaowocować dalszą współpracą na rzecz dzieci.

26

Współpraca z:

Urzędem Miasta Kołobrzeg (udział w akcjach i konkursach o charakterze ekologicznym),

Komendą Powiatową Policji w Kołobrzegu (pogadanki na temat: bezpieczeństwa w ruchu drogowych, bezpiecznego spędzania ferii zimowych i wakacji),

Telewizją Kablową Kołobrzeg (Zapraszanie na nagrania relacji

z przedszkolnych imprez i uroczystości),

Towarzystwem „Nasz Dom” (udział w akcji GÓRA GROSZA),

placówkami przedszkolnymi w Polsce ( udział w ogólnopolskich konkursach plastycznych),

administratorami stron internetowych www.kolobrzeg.pl,

( publikacja informacji o przedszkolnych wydarzeniach), dziennikarzem

,,Kulis Kołobrzeskich” (publikacja artykułów o przedszkolnych wydarzeniach i uroczystościach),

Biblioteką dla dzieci przy ulicy Brzozowej (organizacja zajęć), itd.

Muzeum Oręża Polskiego,

Galerią Sztuki Współczesnej,

Regionalnym Centrum Kultury,

ze sponsorami, itd.

PROMOCJA PLACÓWKI

Promocja przedszkola jest w dzisiejszej rzeczywistości niezbędnym elementem zarządzania placówką, a jej jakość zależy zarówno od dyrektora, Rady Pedagogicznej jak i od pozostałych pracowników. Należy uświadomić sobie prostą zasadę iż bez wystarczającej ilości dzieci nie może funkcjonować żadna placówka oświatowa w gospodarce rynkowej dlatego marketing usług edukacyjnych ciągle się rozwija

w krajach Unii Europejskiej i nie tylko.

Działania promocyjne obejmują:

prezentowanie życzliwej postawy wobec klientów placówki przez wszystkich pracowników przedszkola,

dbałość o dobrą opinię przedszkola w środowisku lokalnym,

popularyzowanie metody pracy z dziećmi wg pedagogiki M. Montessori,

27

prowadzenie Kroniki przedszkola oraz Księgi pamiątkowej,

organizacja uroczystości międzyprzedszkolnych,

prowadzenie strony internetowej placówki,

zabieganie o notatki prasowe dotyczące istotnych wydarzeń z życia przedszkola,

prezentacja wydarzeń mających miejsce w przedszkolu w Telewizji Kablowej Kołobrzeg i innych mediach,

dbałość o estetykę otoczenia wewnątrz i na zewnątrz budynku,

upowszechnianie informacji o przedszkolu ( folder, gagety z nadrukiem, logo

przedszkola itp.).

DALSZA PRACA NAD NASZĄ KONCEPCJĄ

każdy pracownik pedagogiczny otrzymuje egzemplarz koncepcji żeby mógł z nią pracować,

każdy nowy pracownik dostaje egzemplarz koncepcji,

zmiany w tekście będą nanoszone przy udziale całego zespołu pedagogicznego,

raz w roku podjęta będzie dyskusja w celu ewentualnych poprawek.

ZAMIERZENIA DO DALSZEJ PRACY: w zakresie bazy

doposażanie kuchni,

zadaszenie patio,

doposażanie ogrodu przedszkolnego w nową roślinność,

sukcesywne doposażenie ogrodu przedszkolnego w sprzęt rekreacyjny,

remont sali gr. III.

pozyskiwanie środków pozabudżetowych na doposażenie placówki,

w zakresie dostrzegania potrzeb dzieci i rodziców:

dokumentowanie fotograficznie działalności dziecka w przedszkolu na życzenie rodzica,

planowanie cyklicznych spotkań indywidualnych z rodzicami w celu wymiany informacji o dziecku,

28

opracowanie dokumentacji i wdrażanie działań mających na celu uzyskanie certyfikatu Fundacji Dzieci Niczyje „Chronimy dzieci”, a tym samym podniesienie jakości pracy przedszkola w zakresie bezpieczeństwa.

w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli:

przeszkolić nowych nauczycieli do pracy metodą pedagogiki Marii Montessori,

wspomagać i inspirować nauczycieli do podnoszenia kwalifikacji zawodowych i zdobywania dodatkowych umiejętności,

zobowiązać nauczycieli do promowania swoich osiągnięć poprzez publikacje,

doskonalić umiejętności nauczycieli związane z wykorzystywaniem w swojej pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej co spowoduje szybki przepływ istotnych dla prawidłowego funkcjonowania placówki informacji na płaszczyźnie <nobr>dyrektor-nauczyciel,</nobr> <nobr>nauczyciel-nauczyciel.</nobr>

w zakresie współpracy ze środowiskiem i promocji przedszkola:

kontynuować i rozszerzać współpracę z innymi placówkami w celu promowania pracy z dziećmi metodą montessoriańską,

współpracować z nauczycielami placówek montessoriańskich w celu wymiany doświadczeń w pracy tą metodą,

zapraszać uczniów klas I na spotkania integracyjne w celu promowania pracy placówki i wymiany doświadczeń między nauczycielami w zakresie realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego,

kontynuować i rozszerzać udział w konkursach ogólnopolskich i kampaniach społecznych,

podjąć współpracę z lokalnymi animatorami kultury i sztuki w celu bliższego poznania dorobku kulturowego regionu,

wnikliwie badać losy absolwentów przedszkola.

29