UMOWA NR PM 3 /……../2015/2016

 

O ŚWIADCZENIE USŁUG  PRZEZ PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 3 IM. MARII MONTESSORI

W KOŁOBRZEGU

§  na pobyt dziecka powyżej  5 godzin dziennie

 

 

 zawarta w dniu ………………… 2015r., pomiędzy:

 

Przedszkolem Miejskim Nr 3 im. Marii Montessori  w Kołobrzegu ul. Unii Lubelskiej 23,

zwanym dalej „Przedszkolem” reprezentowanym przez

Dyrektora Przedszkola Joannę Libera

 

a Rodzicem/Opiekunem prawnym zwanym dalej „Usługobiorcą”

 

Dane osobowe rodzica /  Opiekuna prawnego dziecka

 

Nazwisko imię

….......................................................................................................................................

Adres zameldowania

....................................................................................................................................................................................................

 Adres zamieszkania

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 

Nr PESEL ............................................................................................................................

 

Seria i numer dowodu osobistego ......................…………….wydanego przez…………………………………………………………………………….

 

e-mail…………………………………………………………………………………………...

 

telefon opiekuna 1…………………………………………………

 

telefon opiekuna 2 …………………………………………………

 

 

o świadczenie usług przez Przedszkole w zakresie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz dodatkowe świadczenia opiekuńczo-wychowawcze wykraczające poza podstawę programową na rzecz dziecka:

Dane osobowe dziecka

Nazwisko i imię

…........................................................................................................................................

 

Adres zameldowania

............................................................................................................................................

 

Adres zamieszkania

………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

Nr PESEL ............................................................................................................................

 

Data urodzenia  ……………………………. Miejsce urodzenia ………………………………………………..

 

 

Numer identyfikacyjny do rejestracji czasu pobytu dziecka w przedszkolu      ………………..     

 

 

 

 

 

§ 1

 

 

1.        Przedszkole zobowiązuje się do zapewnienia dziecku bezpłatnego korzystania z podstawy   programowej wychowania przedszkolnego, przez pięć dni roboczych, od poniedziałku do piątku w godz. od 6.30 do 12.30.  

2.        Usługobiorca wnosi opłatę za nauczanie, wychowanie i opiekę w przedszkolu ponad czas niezbędny na realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego (zaznaczyć właściwe):

 

1)              [  ] 1,00 zł za każdą  rozpoczętą godzinę pobytu dziecka w Przedszkolu po godz.  12:30,

 

2)              [  ] 0,00 zł za każdą rozpoczętą godzinę pobytu dziecka w Przedszkolu po godz. 12:30, ponieważ dziecko posiada:

 

                   [  ] - orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego

                   [  ] - opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju

 

3)               [  ] 0,50  za każdą  rozpoczętą godzinę pobytu dziecka w Przedszkolu po godz. 12:30 , w przypadku gdy Usługobiorca:

 

[   ]  - jest Rodzicem/ Opiekunem prawnym samotnie wychowującym dziecko i  pobiera zasiłek rodzinny

[   ] - posiada dwoje (i więcej) dzieci uczęszczających do Przedszkola Miejskiego  Nr  3
          i pobiera  zasiłek rodzinny

 

3.        Podstawą obniżenia opłaty określonej w § 1 pkt. 2 ust. 2, 3  jest przedstawienie przez Usługobiorcę oryginałów dokumentów stanowiących podstawę uzyskania ulgi. W przypadku zmiany okoliczności stanowiących podstawę naliczenia opłaty, rodzic zobowiązany jest powiadomić przedszkole w ciągu 7 dni od daty jej zaistnienia.

 

4.        W ramach opłat określonych w ust. 2 realizowane będą  dwa zajęcia w tygodniu z rytmiki od września do czerwca każdego roku.

 

5.        Zajęcia z języka obcego realizowane będą w czasie przeznaczonym na realizację podstawy programowej.

 

§ 2

 

1.        Przedszkole zobowiązuje się do zapewnienia dziecku wyżywienia. Całodzienna stawka żywieniowa, w części odpowiadającej kosztom zakupu produktów żywnościowych wykorzystywanych do przygotowania posiłków wynosi   6,00 zł.

2.        Usługobiorca wnosi opłatę za wyżywienie za następujące posiłki (zaznaczyć właściwe):

 

[  ]    I śniadanie   1,20 zł,

 

[  ]    II śniadanie  1,80 zł

 

         [  ]     obiad           3,00 zł

 

3.        Opłata za pobyt i wyżywienie jest naliczana zaliczkowo „z góry”, za 3 godz. powyżej podstawy programowe, tj. od  godz. 12.30 do 15.30 (1,00 zł  x 3 godz. x ilość dni roboczych) w przypadku ulgi (0.50 zł x 3 godz. x ilość dni roboczych) oraz za 3 posiłki za 6 zł x ilość dni roboczych Opłatę należy regulować na podstawie wystawionego przez Usługodawcę rachunku  do dnia 10 każdego miesiąca, 

 

Rozliczenie faktycznego pobytu rejestrowanego kartą  nastąpi w następnym miesiącu

 

4.        Za dzień uiszczenia opłaty uznaje się datę wpływu środków na konto Przedszkola.

5.        Wysokość opłat za pobyt dziecka i wyżywienie  ulega zmianie każdorazowo w przypadku zmiany Uchwały Rady Miasta Kołobrzeg.

6.        Zmiana godzin pobytu dziecka w Przedszkolu i ilości posiłków jest możliwa od 1 – ego dnia kolejnego miesiąca i wymaga sporządzenia aneksu do umowy.

7.        W przypadku zmiany okoliczności stanowiących podstawę naliczenia opłaty, Usługobiorca zobowiązany jest powiadomić pisemnie Przedszkole  w ciągu 7 dni od daty jej zaistnienia.

8.        W przypadku zawarcia umowy w trakcie miesiąca, opłata naliczana będzie z góry za dany miesiąc i proporcjonalnie rozliczona w kolejnym miesiącu.

9.        Za nieterminowe regulowanie płatności zostaną naliczone odsetki w wysokości ustawowej.

10.     Usługobiorca ponosi koszty za każde wystawione wezwanie do zapłaty w wysokości

 11,60 zł .

§ 3

1.        Usługobiorcy zobowiązują się do rejestrowania pobytu dziecka w Przedszkolu przy pomocy karty zbliżeniowej wydanej po podpisaniu niniejszej umowy.

2.        Wylogowanie dziecka powinno nastąpić po odebraniu go spod opieki nauczyciela.

3.        Każde dziecko otrzymuje bezpłatnie 2 karty.

4.        Na wniosek Usługobiorcy istnieje możliwość zamówienia większej ilości kart dla danego dziecka.

                Koszt zamówienia wynosi:

                 Za 1 dodatkową kartę -  8,00 zł.

                 Za 2 dodatkowe karty - po 6,00 zł za sztukę.

                 Za 3  i więcej kart - po 4,00 zł za sztukę.

 

 

§ 4

 

1.        Usługobiorca ma prawo do wypowiedzenia niniejszej umowy wyłącznie w formie pisemnej na koniec miesiąca kalendarzowego z zachowaniem 1-miesięcznego okresu wypowiedzenia.

Rozliczenie płatności za korzystanie z usług Przedszkola nastąpi w terminie 7 dni po upływie danego miesiąca,  w którym została wypowiedziana umowa.

Zwrot za nieobecności dziecka zostanie przekazany Usługobiorcy na wskazany rachunek bankowy na podstawie pisemnego oświadczenia.

2.        Przedszkole ma prawo wypowiedzieć umowę z zachowaniem 1-miesięcznego okresu wypowiedzenia w przypadku zaistnienia przyczyn określonych w Statucie Przedszkola

( www.pm3kg.pl)

3.        Przedszkole może rozwiązać umowę bez okresu wypowiedzenia w przypadku dwukrotnego nieuregulowania należności w ciągu roku szkolnego i po uprzednim pisemnym dwukrotnym wezwaniu Usługobiorcy do zapłaty.

4.        Umowa może zostać rozwiązana w każdym czasie za porozumieniem stron w formie pisemnej.

5.        Umowa wygasa w przypadku nieobecności dziecka w Przedszkolu przez kolejne 30 dni kalendarzowe i niepowiadomienia pisemnego  przedszkola o przyczynie nieobecności.

 

§ 5

1.     Umowa zostaje zawarta na czas określony od dnia …………………………………… do dnia………………………………………

2.     Przedszkole funkcjonuje przez cały rok szkolny.

3.     Przedszkole zastrzega sobie prawo do zmiany organizacji pracy w okresie przerw ustalonych przez organ prowadzący Przedszkole.

 

§ 6

 

1.        W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie maja przepisy Kodeksu cywilnego, Ustawa o systemie oświaty, Statut Przedszkola.

11.     Usługobiorca oświadcza, że podane w umowie dane osobowe są zgodne ze stanem faktycznym. Jednocześnie zobowiązuje się do podania, zaistniałych w czasie obowiązywania niniejszej umowy zmian bez zbędnej zwłoki, w terminie nie dłuższym niż 7 dni od zaistniałej zmiany.

2.        Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden otrzymuje Usługobiorca, drugi egzemplarz Przedszkole , trzeci Zespół Obsługi Przedszkoli Miejskich w Kołobrzegu.  

 

                      Data, podpis 

                                          

      ………………………………………………

                 USŁUGOBIORCA

 

                                        Data, podpis 

 

…………………………………………

PRZEDSZKOLE

 

 

Oświadczam, że przyjmuję do wiadomości, iż:

a)     administratorem danych osobowych jest  Przedszkole Miejskie Nr 3 im. Marii Montessori , mające siedzibę przy                      ul. Unii Lubelskiej 23, 78-100 Kołobrzeg,

b)     z wyłączeniem punktów c) i d) poniżej, obowiązek podania danych osobowych dziecka i rodzica/opiekuna wynika z art.23 ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2014 r. poz. 1182 z późn. zm.), w związku z przepisami ustawy z dnia 07.09.1991r. o Systemie Oświaty (tekst jednolity z dnia 19.11.2004r. Dz.U. z 2004r. nr 256, poz. 2572 z późn. Zm.)

c)     podanie adresu email i numeru telefonu jest dobrowolne; podstawę prawną przetwarzania tych danych stanowi art.23 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2014 r. poz. 1182 z późn. zm.),

d)     podanie danych osobowych w zakresie określonym w §1 ust.2 pkt 2) i 3) umowy jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości skorzystania z obniżonych opłat; podstawę prawną przetwarzania tych danych stanowi art.23 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2014 r. poz. 1182 z późn. zm.) oraz Uchwała NR XL/528/13 Rady Miasta Kołobrzeg                                          z dnia 26 listopada 2013 r. w sprawie ustalenia opłat za usługi świadczone przez przedszkola prowadzone przez Gminę Miasto Kołobrzeg,

e)     podane dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji umowy,

f)      podane dane osobowe nie będą udostępniane odbiorcom danych,

g)     mam prawo dostępu do treści podanych danych osobowych oraz ich poprawiania.

 

 Data, podpis Usługobiorcy …………………………………………………………….....……………………………    

 

 

Do powyższej umowy mają zastosowanie następujące podstawy prawne:

1.        Ustawa z dnia 13 czerwca 2013r., o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw,

2.        Uchwała Nr XXIV/340/12 Rady Miasta z dnia 19 listopada 2012r., w sprawie ustalenia opłat za usługi świadczone przez przedszkola prowadzone przez Gminę Miasto Kołobrzeg,

3.        Uchwała Nr  XXX/397/13  z dnia 12 marca  2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia opłat za usługi świadczone przez przedszkola prowadzone przez Gminę Miasto Kołobrzeg,

4.        Kodeks Cywilny.

5.        Zarządzenie nr 3/2015 Dyrektora Przedszkola Miejskiego Nr 3 z dnia 16 lutego 2015 r. w sprawie odpłatności za żywienie dzieci w przedszkolu.