Przedszkole Miejskie nr 3 im. Marii Montessori w Kołobrzegu sporządziło plan finansowy dochodów i wydatków z podziałem na działy, rozdziały i paragrafy:

Plan finansowy dochodów 2015 r.

 

DZIAŁ

ROZDZIAŁ

WYSZCZEGÓLNIENIE

801

690

Wpływy z różnych opłat

830

Wpływy z usług

920

Pozostałe odsetki

970

Wpływy z różnych dochodów

 

Plan finansowy wydatków 2015 r.

DZIAŁ

ROZDZIAŁ

WYSZCZEGÓLNIENIE

801

80104

Oświata i wychowanie

80146

Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli

80148

Stołówki szkolne i przedszkolne

851

85154

Ochrona zdrowia